= Menu

Publications

Publications in 2011
Aaron Bryden, George Phillips Jr., Yoram Griguer, Jordan Moxon, Michael Gleicher
7th International Symposium on Visual Computing — 2011


IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Volume 17, Number 12, page 2392 - 2401 — dec 2011

Feng Liu, Michael Gleicher, Jue Wang, Hailin Jin, Aseem Agarwala
ACM Transcations on Graphics, Volume 30, Number 1, page 1--10 — 2011

Michael Gleicher, Danielle Albers, Rick Walker, Ilir Jusufi, Charles D. Hansen, Jonathan C. Roberts
Information Visualization, Volume 10, Number 4, page 289--309 — Oct 2011

2011 IEEE Symposium on Biological Data Visualization (BioVis), page 135--142 — oct 2011
 
Publications in 2010
Michael Gleicher, David Hatfield, David Shaffer
Eurovis 2010 Poster Proceedings — jun 2010

Yuzhen Niu, Feng Liu, Huiyun Bao, Michael Gleicher
Proceedings of the 7th Symposium on Applied Perception in Graphics and Visualization, page 93--100 — jul 2010

Proceedings of the 7th Symposium on Applied Perception in Graphics and Visualization, page 164--164 — 2010

IEEE Information Visualization Conference Poster Proceedings — 2010

IEEE Information Visualization Conference Poster Proceedings — 2010

Yuzhen Niu, Feng Liu, Xueqing Li, Michael Gleicher
Proceedings of ACM CHI — apr 2010

Yuzhen Niu, Feng Liu, Xueqing Li, Michael Gleicher
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition — jun 2010
 
Publications in 2009
Feng Liu, Michael Gleicher, Hailin Jin, Aseem Agarwala
ACM Transcations on Graphics (Proceedings of ACM SIGGRAPH 2009), Volume 28, Number 3 — 2009

Yanwen Guo, Feng Liu, Jian Shi, Zhihua Zhou, Michael Gleicher
IEEE Transactions on Multimedia — 2009

Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition — 2009

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Volume 15, page 1201--1208 — 2009

Feng Liu, Yuzhen Niu, Michael Gleicher
Twenty-first International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2009) — 2009

Feng Liu, Jinjun Wang, Shenghuo Zhu, Michael Gleicher, Yihong Gong
Computer Graphics Forum, Volume 28, Number 1, page 127--140 — 2009
 
Publications in 2008
Proceedings of the 16th ACM International Conference on Multimedia, page 329--338 — oct 2008