= Menu

Publications

Publications in 2010
IEEE Information Visualization Conference Poster Proceedings — 2010

IEEE Information Visualization Conference Poster Proceedings — 2010

Yuzhen Niu, Feng Liu, Xueqing Li, Michael Gleicher
Proceedings of ACM CHI — apr 2010

Yuzhen Niu, Feng Liu, Xueqing Li, Michael Gleicher
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition — jun 2010
 
Publications in 2009
Feng Liu, Michael Gleicher, Hailin Jin, Aseem Agarwala
ACM Transcations on Graphics (Proceedings of ACM SIGGRAPH 2009), Volume 28, Number 3 — 2009

Yanwen Guo, Feng Liu, Jian Shi, Zhihua Zhou, Michael Gleicher
IEEE Transactions on Multimedia — 2009

Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition — 2009

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Volume 15, page 1201--1208 — 2009

Feng Liu, Yuzhen Niu, Michael Gleicher
Twenty-first International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2009) — 2009

Feng Liu, Jinjun Wang, Shenghuo Zhu, Michael Gleicher, Yihong Gong
Computer Graphics Forum, Volume 28, Number 1, page 127--140 — 2009
 
Publications in 2008
Proceedings of the 16th ACM International Conference on Multimedia, page 329--338 — oct 2008


3D SIG 2008 - Structural Bioinformatics and Computational Biophysics (an ISMB 2008 satellite meeting) — 2008


Feng Liu, Jinjun Wang, Shenghuo Zhu, Michael Gleicher, Yihong Gong
Proceedings of the 16th ACM International Conference on Multimedia, page 713--716 — 2008

ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications (TOMCCAP), Volume 5, Number 1, page 1--28 — 2008

Patrick Coleman, Jacobo Bibliowicz, Karan Singh, Michael Gleicher
Symposium on Computer Animation — 2008

IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, Volume 14, Number 6, page 1675--1682 — nov 2008

Proceedings of the 10th European Conference on Computer Vision, page 437--450 — 2008
 
Publications in 2007
Aneesh Karve, Michael Gleicher
Proceedings of the 11th International Conference on Information Visualization (IV 2007) — jul 2007