= Menu

Publications

Publications in 2009
Feng Liu, Jinjun Wang, Shenghuo Zhu, Michael Gleicher, Yihong Gong
Computer Graphics Forum, Volume 28, Number 1, page 127--140 — 2009
 
Publications in 2008
Feng Liu, Jinjun Wang, Shenghuo Zhu, Michael Gleicher, Yihong Gong
Proceedings of the 16th ACM International Conference on Multimedia, page 713--716 — 2008